බාස්ක් - ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය, Kpromos පරිවර්තනය.

බාස්ක් - ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය, Kpromos පරිවර්තනය.

බාස්ක්-ඉංග්‍රීසි සිංහල පරිවර්තනය.

Home Page පරිවර්තනය බාස්ක් අරාබි පරිවර්තනය බාස්ක් චීන පරිවර්තනය බාස්ක් ක්‍රොවේසියන් පරිවර්තනය බාස්ක් චෙක් පරිවර්තනය බාස්ක් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය බාස්ක් ප්‍රංශ පරිවර්තනය බාස්ක් ජර්මන් පරිවර්තනය බාස්ක් හේබ්‍රෙව් පරිවර්තනය බාස්ක් ඉතාලි පරිවර්තනය බාස්ක් පෘතුගීසි පරිවර්තනය බාස්ක් රුසියාණු පරිවර්තනය බාස්ක් සර්බියන පරිවර්තනය බාස්ක් සිංහල පරිවර්තනය බාස්ක් ස්පාඥ්ඥ පරිවර්තනය බාස්ක් ටිබෙට් පරිවර්තනය අරාබි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය බාස්ක් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය චීන ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ක්‍රොවේසියන් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය චෙක් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ප්‍රංශ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ජර්මන් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය හේබ්‍රෙව් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ඉතාලි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය පෘතුගීසි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය රුසියාණු ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සර්බියන ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සිංහල ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ස්පාඥ්ඥ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ටිබෙට් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය
කේපී රෝමොස් පරිවර්තන තාක්‍ෂණය සහ වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා අංග උපාංග, ක්‍ෂනික පරිවර්තන සේවාව, නිදහස් පරිවර්තක පරිවර්තිකාවන් අතින් සිදුකෙරෙන ක්‍ෂනික(online)පරිවර්තන සේවාව ඔබට වඩාත් කාර්‍යක්‍ෂම විපුල සේවාවක් සපයනු ලබයි.


බාස්ක් - ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය.පරිවර්තනය සඳහා තෝරාගත් ප්‍රධාන භාෂාව (බාස්ක්) කතාකරන 600.000 ක පමන ජණතාවක් පහත සඳහන් රටවල සිටියිපරිවර්තනය කිරීමට යන භාෂාව ඵනම් (ඉංග්‍රීසි) භෂාව කතාකරන 580.000.000 ක් පමන ජණතාවක් පහත සඳහන් රටවල වාසය කරයි.


බාස්ක් - ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව සඳහා ඉහල ප්‍රමිතියෙන් යුතු වෘතීය මට්ටමින් සිදුකෙරෙණ අතර ඵ් සඳහා ඔබගේ අවශ්‍යතාවට අනුව සහනදායි මිලක් අයකරනු ලබයි.
බාස්ක් භාෂාව ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අයකිරීම් පහත සඳහන් පරිදි:
පත්‍රිකාවක් සඳහා අවම මිල ඵව්රෝ
30,00 ක් වේ*
පත්‍රිකාවක් සඳහා උපරිම මිල ඵව්රෝ**
48,00 ක් වේ*

*පත්‍රිකාවක් යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ 1500වතාවක් ටයිප් කිරීමයී(ඉරි 25කින් සමන්විත අකුරු 60කින් සංයුක්ත විවිද සළකුනු සහ හිඩැස්වලින් සමන්විත ඉඩ ප්‍රමාණයයි)
*උපරිම මිල හදිසි පරිවර්තන සහ සුවිශේෂ වචනාර්ථයන්ගෙන් යුත් විශේෂ පරිවර්තන කාර්්‍යයන් සඳහා වේ.


බාස්ක් - ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය
work in progress
e-traduzioni.com & worldtranslations.info are web projects of
Alessandro Folghera's Studio Kpromos, Cód. IVA: 02451470989
www.e-traduzioni.com worldtranslations.info
e-mail: contact@worldtranslations.info © reserver rights